Browse all sodaba_barak's Blog Posts

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

خود خواه کسی نیست که همیشه به خود فکر می کند بلکه کسی است که به دیگران فک…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

.باید از انتقاد دیگران برای رفع کاستی های خود استفاده کرد .نه اینکه بخاط…

by sodaba_barak

read more

هیچوقت

لطف الرحمن بارک

هیچوقت ، بیش از حد عاشق نباش بیش از حد اعتماد نکن و بیش از حد محبت نکن چون…

by sodaba_barak

read more

همنشین

لطف الرحمن بارک

همنشین نیک مانند عطر فوش است که اگر از مشک آن به تو نرسد بوی خوش آن مه مشا…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

.تنها راه پیشرفت در زندگی فقط وفقط داشتن ظرفیت در همه امور است .که ظرفیت …

by sodaba_barak

read more