Browse all sodaba_barak's Blog Posts

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

" آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است " . بزرگمهر " ارزش يابي هر چيز بستگي به تو…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"ها

لطف الرحمن بارک

" فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کا…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"ها

لطف الرحمن بارک

" هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها ب…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

" خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسل…

by sodaba_barak

read more