Browse all sodaba_barak's Blog Posts

تجسس

لطف الرحمن بارک

حکیمی گفته است: آن که عیب های پنهانی مردم را جست و جو کند، دوستی های قلبی …

by sodaba_barak

read more

سخن چینی

لطف الرحمن بارک

مردی به اندیشمندی گفت: فلان شخص، دیروز از تو بدگویی می کرد. اندیشمند گفت …

by sodaba_barak

read more

غیبت

لطف الرحمن بارک

به بزرگی گفتند : هیچ ندیدم که از کسی غیبت کنی گفت: از خود خشنود نیستم، تا …

by sodaba_barak

read more

آزادگی

لطف الرحمن بارک

همسر مرد آزاده ای به او گفت: نمی بینی که یارانت به هنگام گشایش، در کنار ت…

by sodaba_barak

read more

کورحقیقی

لطف الرحمن بارک

فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدرتی از مال خود را نذر نی…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"gooood

لطف الرحمن بارک

- دوست داشتن کسي که لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است - نگاه ما به زندگي…

by sodaba_barak

read more

"اندرز"

لطف الرحمن بارک

- بيهوده متاز که مقصد خاک است- هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نکن- نماز وق…

by sodaba_barak

read more