د افغان سیتادل د کامپیوترو برنامو شرکت رئیس, رویا محبوب, د 100 نړیواله بانفوسه شخصیتو په لیست کی په تایم مجله کی یی خای ونیوا.

Posted on at

This post is also available in:

افغان سیتادل اولین معلوماتی تکنولوژی شرکت په افغانستان کی دی چی د ښځو باندی احداث شوی دی. دغه شرکت د کامپیوتر ساینس تحصیل شویو ښځو باندی په هرات کی راه اندازی شوی دی. رویا محبوب د دغه شرکت رئیس ده. د دغه شرکت ډیر مهم ماموریت یی د ښځو د توان تقویت کول د معلوماتی تکنولوژی په قسمت کی په افغانستان کی دی. هر څو چی موږ یو رنک ستونزو سره په څو تیرو کالو کی په افغانستان کی مخامخ شوی یو.


موږ خپله سترکه اچونه د کامپیوترو صنفو احداثول د ښوونځیو لپاره او د انجونو خبرول د معلوماتی تکنالوژی علم سره پیل مو ورکړی. او موږ نوری ښځی په نورو بخشو کی کمک کړیی او د دوی لپاره د دندی زمینه جوړول د نورو نهادو حمایت سره لکه انکس فیلم فراهم کړی دی.


کله چی د 100 نړیواله بانفوسه شخصیتو مطلب په تایم مجله کی خپره شو, رویا محبوب هم د هغو شخصیتو نه وه چی نوم یی په لیست کی په سترگو لیکدلو. نوم یی په لیست کی دا یی موږ ته راوښیو چی موږ وکولی شو ارزنده کار مو افغانستان ښځو لپاره کړی دی. رویا محبوب یوه سرشناسه افغان ښځه په نړی کی ده چی د ښځو د توانایی رشد لپاره کوښښ کوی او هیځکله یی د کوښښ نه لاس نه دی اخیستی. په حقیقت کی دا یو افتخار د افغان سیتادل او رویا محبوب ته ده چی د 100 نړیواله بانفوسه شخصیتو په لیست کی راغلی ده او هم افتخار د نورو ښځو لپاره ده.


  


لکه رویا محبوب هزارانی نوروی ښځی په افغانستان کی شته دی چی کولی شی د 100 نړیواله بانفوسه شخصیتو په لیست کی تبدیلی شی که چیری توانایی گانی او ظرفیتونه چی لری باور ولری تا چی د همکاری او حمایت په زمینه کی د خپل هیوادونه موثره واقع شی.


 


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160