مقاله لیکل او پایده اقتصاد په افغانستان کی

Posted on at


تل په دی فکر کی وم ترڅو چی خپلواکه اوسم او وکولی شم لږ عایدات پیدا کړم زما کورنۍ لږ مقیده ده او نه پریږدی ترڅو چی زه د کور د باندی کار وکړم او زه فقط د ښوونځی تللو اجازه لرم اوبس! (هغه دروازه چی بنده وتړی بله دروازه خلاصه ده) دخدای پاک مهربانی زما باندی وشوله او یوه دروازه د استعدادونو پرمختک لپاره او هم د هغو څنک سره د عایداتی مبنع زموږ په ښوونځی کی خلاصه شوه.


د افغان سیټادل دفتر د انکس فلم دفتر په همکاری باندی د بلاګ لیکلو پروګرام یی د ګوهر شاد بیګم په ښوونځی کی پرانیستله او ما وکولی شو ترڅو چی خپل د ننه استعدونه او هغه خبری چی په زړه کی می لرم ووایم او د هغو څنک سره خپلواکه اوسم د قدیمیانو خلکو په وینا باندی (هم خرما او ثواب).


د افغان سیټادل شرکت نه ډیره مننه کوو چی دا ډول پروګرام یی د ځوانانو لپاره په لاره اچولی دی.او دا هم د ګوهر شاد بیګم لیسی فعالیتونه په دغه اونۍ کی:


د ګوهر شاد بیګم لیسی زده کونکو د دغه اونۍ په جریان کی یی خپل ځان په ټویټر کی ثبت کړلو او د کار لاری یی د هغو سره په کامله توکه باندی زده کړلی او هم دا چی څرنکه د هغو له لاری مطالب د خپلو ملګرو سره شریک کړی. او هم دا چی څرنکه خپلو بلاګو ته څرنکه لینک ورکړی درس ورکړل شولو٬ او د (لویی هیلی او د کوڅو ماشومان) په اړه یی مقالی ولیکلی چی انیسی٬ الهام٬ ستاره٬ ... ښی مقالی یی لیکلی وی.او هم نویو زده کونکو ورد پروګرام یی په ښه توکه باندی زده کړلو او خپل ځانونه یی په جیمیل کی ولیکل او هغوی ته د انټرنټ او کار د اجتماعی شبکو سره په اړه لږ مالومات ورکړل شول.او هم ځینی لایقه زده کونکو د ۶۰ شیبو فلم یی چی د ټاکنو په اړه وو آماده کړی دی. 


او هم کولی شی زما د انکس فلم اوسنۍ او مختنۍ مقالی په لاند لینک باندی وګوری: http://www.filmannex.com/Ghouharshad About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160