پوتین او د اوکراین بحران

Posted on at

This post is also available in:

څرنکه چی د قضیو نه لیدلو کیږی د اوکراین کریمه برخه کی چی د تاریخی برخی نه روسیی ته اړه لری او د نیکیتا خروسچف ریاست جمهور په وخت کی د ډالۍ په توکه باندی اوکراین ته ورکړل شوه٬ ځای پر ځای شوی دی٬ دغه پوځیان د هغه قرار داد پر اساس باندی چی څلور کاله مخته د اوکراین او روسیی ترمنڅ تړل شوی دی په دغه ځای کی ځای پر ځای شوی دی شک دی چی شاید د روسیی پوځیان اوسی مګر کومه خاصه نښه د هغوی په کالیو کی نه لیدل کیږی چی په رسمی توکه د روسیی ته اړه لری.

 

په دغه ځای کی پوتین د خپلو پوځیانو بلنه د اوکراین مرزونو ته د روس ښاروالانو نه٬ اندیښنه بولی٬ چی په اوکراین کی ژوند کوی او د هغه ګډوډیانی په خاطر باندی چی رامنځ ته شوی وو د هغو د ژوند شرایط یی خطرناکه فکر کړی دی او د روسیی نظامی پوځیانو شتون د اوکراین روسیی ښاروالانو ساتنی لپاره یو ضروری امر دی.

مګر د اوکراین دولت د روسیی دغه کار یی په یو ډول باندی تیری د اوکراین خاوری ته بللی دی او د هغو پر وړاندی یی واکنش د خپل ځان نه ښودلی دی٬ هغه دولت چی تازه په کار راغلی دی اود روسیی له خوا نه په رسمیت نه پیژندل کیږی٬ پوتین د اوکراین موقته دولت یی غیرقانونی دولت اعلان کړی دی مګر د روسیی مختنۍ ریس جمهور ننوتلو نه ستاینه نه کوی٬ هغه شی چی هغو په خپل وینا کی یی ویلی دی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160