آزمایش الهی

Posted on atآزمایش الهی یا آزمایش خداوند ما همواره شاید حادثه های روز هستم که از جمله انتحار ،زلزله ،سیلاب ها بزرگ در کشور های گوناگون میباشیم که این ها هم یکی از آزمایش های الهی میباشد که با این حادثه های وحشتناک انسان های خانواده دوستان و فرزندان خود را از دست میدهند خداوند آزمون ها را از بند گان خود میگیرد که تنها کسی این آزمون ها را میتواند به موفقیت سپری کند از جمله بندهای خاص خداوند باشد بنده ها خاص خداوند کدام بندها هستند.بندهای که باشروع کردن هر کار نام خداوند را یاد کنند و به هر آزمایش خداوند صبر و تحمل داشته باشند موفقند.چگونه میتوانیم آزمایش های خداوند را به خوبی سپری نمایم ؟ و کدام آزمایش ؟


آزمون های مثل مرگ عزیزان مثل پدر مادر برادر خواهر دوستان اقارب که با شکر کشیدن میتواند این آزمایش را به خوبی سپری نماید آزمون ها مثل شکست در زنده گی که باز هم با یک شکر میتواند این آزمون را به خوبی سپری نماید و یک بار دیگر به امید خداوند یک گام دیگری را بردادر و بندهی که دروغ نگوید بندهی که از قسم بیجای بپرهیزد بندهی که عبادت خداوند را به هر حالت انجام دهد بندهی که از غیبت، دوروهی ،زنا و دیگر فعل های بدی که اسلام منع کرده است بپرهیزد این بنده، بنده خاص خداوند است که با این اعمال خوب خود میتواند آزمایش های الهی را به خوبی سپری نماید.چنانچه در آیه مبارکه آمده است کسی میتواند این آزمایش را به خوبی سپری کند که بنده خاص خداوند (ج) باشد


خوب برای دانستن بهتر ما رسول لله(ص) را میتوانیم یک الگو برای خود بدانیم پیامبر ما با از دست دادن مادر پدر و پدر کلان خود صبر و تحمل و شکر گذاری کردن و با پخش کردن دین اسلام دردها و رنج ها زیادی را کشیدن اتا توسط کفار مورد لت و کوب قرار میگرفتن  اما باز هم شکر خداوند را کشیدن و با صبر و تحمل تونستن دین اسلام را بر سراسر دنیا پحش نماند پس ما باید به هر آزمایش خداوند شکر صبر و تحمل نمایم و با یک دعا میخواهم این مقاله را پایان بخشمخداوند دوستت دارم هرآنچه خیر است از آن کن هر آن چه شر است از من وخانواد ام ،دوستانم ،سرزمینم. دور پندار


مروه رسولی    About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160