عشق با خدا

Posted on atروزی نیست که در باره خدا فکر نکنم. به جز اندیشیدن در بیشتر اوقات روز حضورش را نیز تجربه می کنم احساس رضایت و خوشنودی حاصل از این تجربه قابل توصیف نیست. حس می کنم که در شناخت روح به مقام تسلط رسیده ام. بخاطر این آگاهی. تمام علایق، مسایل، دست آورد ها و مال و دارایی ام اهمیتش را از دست داده است... من خود همیشه به انگیزه های باطنی وهدایت شهودی خود گوش فراه داده ام و برای عبور از راه های مجهول و((کم گذر))متحمل خطر شده در برابر افکار و فرهنگ قالبی و مرسوم مقاومت کرده بهای آن را تمام و کمال پرداخته ام. احساس آرامش و موفقیت سبب می شود که این عشق وآرامش را به خارج از وجود تان تسری دهید. البته خشونت، خصومت، تعصب و پیشداوری در سراسرکره خاک نشان دهد که برای رسیدن به دنیایی برخوردار از آرامش درونی و بیرونی فرسنگها فاصله داریم. تقدیم با عشق و تمام چراغ های سبز
160