معیار رای دهی که مد نظر باید گرفته شود

Posted on at


اول:ازآن جاییکه افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است.آیابه کدام یک از کاندیدان که مناظرهای تلیوزنیونی و راه کار ادا نمودن راجع به بهیود زراعت و میکانیزه شدن  زراعت در افغانستان آیا طرحی از ایشان راجع به اعمابندهای  آب گردان و از رفتن آب های کشور به خارج از مزرهای کشور که به طوربی ارزش و بدون بیایی جریان دارد به چشم می خوردیا خیر؟دوم:آیا  کسانیکه بخواهند  امور کشور را بدست بگیرند و به حیث مسول مملکت شناخته شوند از حال بیش از هشتادفی صدهموطنان که مصروف زراعت میباشند .و از بی توجهیی زمام داران گذ شته به زراعت که اکثر ایشان به فقرویا زیرخط فقر زندگی  بسر می برند.خبر دارند ویا اقلا میخواهند که خبر شوند


سوم:آیا میدانند  که در مناطق که زمین های خشک و بی آب و در عین  حال زمین های خیلی حاصل خیزچاره باید سنجید تا از این حالت بیرون شود


چهارم:آیا میدانند که به اکثر مناطق مملکت پهنادرافغانستان  در یکسال 11ماه آفتاب تابان وجود دارد که میشود به اندک توجهیی  از رشد  که پای آفتابی که امروز در جهان و افرواز موجودیت انرژی حاصل آن استفاده میشود.استفاده کرد و توسط آن واترپمیپ های را بکار انداخت و اراضی باید خود را تحت پوشش قرار داد.وآبیاری نمود


پنجم: آیا کاندید مورد توجیه شما میداند که ارتباط و امتداد سرک های قریه جات به ولسوالی ها و مرکز شهرها برای  دهقانان کشور چه ارزش وچه سهولت در انتقال امتعه زراعتی شان دارد که در این داشت توجهه مبد دل کندششم:آیا ریس جمهورآینده  کشور  کی خواهد بود که موجودیت سرد خانه ها را برای نگهیداشت حاصلات و میوه جات فعلی دهقانان و باغ داران چه ارزش دارد تا در اولویت کارخویشی قرار دهد


هفتم: آیا شخص مورد نظرشما که به آن کمپان میکیند.چطورتیم کاری  در آینده خواهد داشت که به مشکلات مدیده کشور آگاه بوده بتشند.وبه رفع چالش های که دامن گیر هموطنان عزیزما میباشد. توانای داشته باشند


هشتم: آیاتیم ریس جمهوری آینده کشور با کساس شایسته سالاری تعین و استقاب خواهند شد و کاملا مشخص و کاردان خواهد بود.ویا نیم که ساس روابط و قومیت میلت و سمت و زبان خواهد بود.که بازباردیگر ملت مایوس شده  ومردم روی به مهاجرت  دسته جمهی به کشورهای دیگر میروند که چاره دیگر هم ندارندنهم:آیاشما در این کاندیدان  اعلان شده  شخص را سراغ دارید .که به معیار ی شدن طبایت در افغانستان معتقد باشد  و آنرا نهادنیه نماید. واز انیکه روزانه چقدر هموطنان مریض ومریض داران  از راه ها زمینی وچند فرزند طیار مریض و مریض داران از طریق فقاجهت  تداوی به خارج از کشور انتقال  میدهند .که در تمام  جهان بی مانند  است.خبرداشته باشد


دهم: آیا  در آینده  در کابنیه را به حیث وزیر صحت خواهیم داشت  کس خواهد بود.که برخی های مردم ما مرحمی گذاشته و از این باور را بوجود آورد.که دیگر به حیات مریض آها معامله میشود


یازدهم: وآیا در وزات صحت عامه آنست  کس را خواهیم دید که در قسمت دوا بی کیفیت و تفیش از آن وازوروذ و استفاده از آن جلوگیری جدی کند


آرزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160