مقام ارجمند معلم و رول آن در انکشاف جهان مدرن امروز

Posted on at


زمانیکه حضرت خداوند ج   حضرت آدم ع  را به صفت خلیفه خود به کره زمین تعین و انتخاب میکند. تا که اوامر ونواهی خداوند ج  را بندگان اش برساند. نظر به آیه متبرکه سوره بقره که میفرماید   تعلیم دادو آگاه کرد خداوند ج آدم ع  را تمام   اسما  را پس برای اولین بار این وظیفه مقد س  را حضرت خداوند ج برای حضرت آدم خود انجام داده است .زیرا بدون فراگرفتن و آگاه ساختن حضرت آدم چگونه میتوانیست بندگان خداوند ج را در روی زمین رهبیری که و از او امرونواهی  خداوند آگاه نماید. چون دنیا محل اسباب است .پس ضرور باید تعلیم وتعلم صورت میگرفت .تا جامعه بشری برای هدایت سوق داد می شد ودر حدیث شریف آمده است .که طلب علم فرض است. برای هرمردمسلمان وهرزن مسلمان وانجام این و فریضه چگونه حاصل میشود.بدون معلم پس میتوان گفت:که اساسی هدایت وسعادت دنیاوآخرت ما مرحوم زحمات معلمان دلسوز صادق و پرهزگار است. و پس برای روشن شدن موضوع بخواهم چند مثال را بیان کنم

    

اول:اگرمعلم نبود بشردر گمراهی وجهل باقی می ماند از شناخت خود که شناخت خداوند ج منتهی میشود محرام می ماند .

دوم: اگرمعلم نبود امروز بشر فاقد این همه داگتر و دانشمند طبی بود

سوم: اگرمعلم نبود بشر نمیتوانست که چند ساعت محدود از یک قاره  دنیا به قاره دیگر مسافرت نماید

چهارم: اگرمعلم نبود نمیتوانست انسانی بدون تاکتالوژی پیشرفت موجوده که به فشار دکمه مبایل به تمام  دنیا ارتباط بر قرار نماید

پنجم:اگرمعلم  نبود امکان و دسترسی انسان به استخراج معادن از عمق یک صد متری زمین مسیر نبود

ششم:اگرمعلم نبود ما انسان ها از محیط زیست سالم برخوردارنبودیم

هفتم:اگرمعلم نبود انجیرومهدس نبود .پس زندگی مقارگی ادامه پیدا میکرد ما دارای شهرودیار  مناسب برای زنده گی مرفع نداشتیم

هشتم:اگرمعلم نبود انسان ها از نعمت برق برخوردار نبود

نهم:اگرمعلم نبود انسان از نعمت سواد برخوردار نبود

دهم:اگرمعلم نبود حقوق بشر و فرا گیری آن که ضامن سعادت بشرامروز میباشد توسط کی و چه کس در جامعه گسترده میشد

یارزدهم:اگرمعلم نبود زندگی بشر را از زندگی انسان های  قرن حجر چه کس نجات داده میتوانست

دوازدهم:اگرمعلم نبود حقوق والدین حقوق اجتماع  حقوق همسایه  و هزرران حقوق  حقه دیگر اجتماعی  توسط کی به جامعه تدریس می شد  که جامعه مرفع بدون آن ممکی نیست

آرزوعالمیار    About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160