خلق نیکو

Posted on at


خلق نیکو یکی از بهترین صفات انسان است که باید هر شخص این صفت نیکو وپسندیده را داشته باشد چون پیامبر


بزرگ ما حضرت محمد(ص) دارای چنین اخلاقی بودند وما پیروانان هم باید از این شیوه پیروی کنیم هرشخص که


صفت نیکو داشته باشد از اعتبارخاصی نزد مردم برخوردار است وبه چنین اشخاصی مردم عزت واحترام بسیار زیادی قایل هستند.


 اشخاص نیکوکاربا انجام کارهای نیک وعمل صالح همیشه با روی کشاده وسربلندی به پیش مردم بیرون میشوند وچنین


اشخاصی با الفاظ نرم وبا رفتارنیکو باعث میشود تا در بین جامعه شناخته وبا اعتبار باشند واشخاصی که دارای چنین


خلق نیکو نیستند کوشش کنند با آموزش خود این عمل نیک را درخود پرورش دهند تا بتوانند مانند دیگر اشخاص خود


را دربین جامعه با اعتبار بسازند چون باید هرشخص این صفت نیکو را داشته باشد اگر این عمل برگزیده نمیبود به آن


تأکید زیادی هم نمیشد پس در این حالت پیامبر بزرگوار برآن تأکید کردند تا انسان بتواند به وسیله این خلق نیکو پیشرفت های زیادی کند.


 


 


از خلق نیکو وحسنه در آیات قرآن هم یاد شده وبر آن تأکید زیادی شده چون شخص با داشتن چنین خصلتی باعث


خوشحالی در خود شخص میشود وافراد ودوستان به نرمی با او رفتار میکنند وبادوستان بیشتری روبرو میشود اگر اشخاص


هر کدام آن به شکل های متفاوت وبا خلق وخوی های متفاوت وبا بی محبتی با هم رفتارکنند باعث میشود که نفاق بین


افراد جامعه بوجود بیاید وهرکدام از یکدیگر نفرت کنند جدایی وبی اتفاقی بین آنها بوجود میآید این گونه رفتار به هیچ


وجه قابل قبول افراد جامعه ومردم نمیباشد وبرای استحکام روابط بین همدیگر باید کوشش کنیم که با خلق نیکو با هم


دیگر رفتار کنیم تا همه در فضای دوستی وصمیمیت باهم زنده گی خود را به پیش ببریم.


 About the author

160