اسباب معیشت

Posted on at


اسباب معیشت


خانواده، نخستین و ساده ترین ساختار اجتماعی است. که همانند سایر واحد های جامعه انسانی دارای نظم و قانون است داشتن فرهنگ، اخلاق، ادبیات، مناسبات، و اقتصاد ویژه و..... لازم هر خانواده است به بیان دیگر خانواده زنجیری است از سلسله اجتماع یک دهکده، شهرک شهر و یا کشوری در یک سرزمین باهم زیست یا زنده گی می کنند و هر عضو ان را بنام شهروند یا می کنند. 


طبیعی است که هر شهروند یا خانواده بر چگونگی زنده گی شهروندان و خانواده های دیگر تاثیر می گذارد اما این تاثیر گذاری پیش از همه در عرصه یی اقتصاد مشهور است. پس برای اینکه هر خانواده هم در داخل و هم در پیوند و تناسب در امد و مصرف روزانه ، ماهانه، سالانه خویش اگاهی و نظارت کامل داشته باشد. 


از این که موضوع تناسب در امد و مصرف اعضای خانواده همیشه و پیوسته به عنوان یک امر فراگیر مطرع است بهتر است که در این مورد به طرح های قدیم فارسی توجه نمائیم . همچنان از همه مهمتر جنگ و خشونت و هم در کنار ان بیکاری و سفر های غیر ضروری برای اقتصاد خانواده زیانبار است . همین گونه تعصب و جلوگیری از ازادی و گرفتن حق کار برخی از اعضای خانواده بخصوص زنان و دختران جوان یکی دیگر از عوامل فقر و بدبختی خانواده است. 


زیرا تعداد انانی که کار می کنند اندکی و تعداد انانی که مصرف می کنند فراوان میشود و این عدم تناسب کارکنان و مصرف کننده گان اقتصاد خانواده را ضعیف می سازد با توجه به این مسایل فقر و فرهنگ ملی و جهانی همیشه مایه حقارت و شرمنده گی می شود. اگر در جامعه مرفه کسی بنام فقیر مخاطب قرار گیرد سخت متاثر و شاکی خواهد شد بنابرین ایجاب می نماید که ما هم در سطح خانواده و هم در مقیاس کشور با تنگدستی و بی امکاناتی و فقر که مایه بدبختی هاست پدرود بگوئیم. 


“The end”About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160