وضعیت عمومی ولایت باستانی هرات

Posted on at


وضعیت  فعلی نشان دهنده ی آ نست که شهر هرات به همکاری و مشوره ی سودمند مردم موسعات داخلی و خارجی و نهاده ای دولتی و مدنی از زیبایی خاص برخودار شده و مردم از ناحیه خدمات رسانی تا حدودی راضی می باشد .چنانچه شهر هرات لیست1000شهر1000 زنده گی شامل گردید همچنان مو جودیت بناهای  ین تاریخی  هرات افتخارکاندید شدن به لیست میدان های فرهنگی جهان رابه  این شهر نصیب نمود


.


مرکز ولایت هرات خود هرات نام دارد. و در قدیم مسمی به آیانا و آرین ,هری,  هدیواوهرات بوده است .ولایت هرات  دارای 12 ناحیه و 15 ولسوالی می باشد.این شهر  از پایتخت افغانستان {کابل}حدودا 1050 کیلومتر فاصله دارد.باشندگان این ولایت بیشتر مصروف کشاورزی و مالداری هستند.و قمستی از نفوس نیز مصروف تجارت و صنایع دستی و اشغال در فابریکات صنعتی هستند. قابل یاد آوری است که در سالهای اخیر با توجه به موفیعتا جغرافیایی  وسیاس ولایت هرات ,صنعت و تجارت نیز از رونق برخودراشده است .انداز:برنج,جو,جواری, ماش,گندم, کرابیه ,شیره بویه ,ارزن,سبزیجات و میوه یجاتسبزیجات:بادنجان رومی "بادنجان سیاه" بامیه"کددو


میوه یجات:خربوزه"هندوانه" انگور"انار" سیب" آلبالوو"امروت "نباتات صنعتی در این ولایت است


صنعت"پنبه"گنجد"زعفران"لیلبو می باشند.که کشت و زراعت آن در این  او آخر توسعه یافته است.تربیه ی کرم پیله و تولید ابریشم به سایر نقاط افغانستان  دراین ولایت بیشتر عمومیت دارد. چنانچه  روی هم رفته  افسانه از یک ثلث تولیدات ابریشم کشور از همین ولایت به دست می آید. مالداری و مواشی نیز از فعایتهای  عمده اقتصادی در این ولایت محسوب گردیده و محصولات آن برعلاوه ی رفع ضروریات محلی  در رابط  به صنایع:قالین"گلیم"نمد"چرم"پشم" کرک"پوست"وروده به خارج صادر می شود.وتولیدات عمده ای آن گوشت"شیروتخم مرغ می باشد. سنگ مرمر"ذغال سنگ" نمک" بیرایت از جمله ذخایر معدنی به شمار رفته و این  ولایت از نظر صنایع دستی اهمیت خاص داشته که یک قسمت زیاد تولیدات آن به دیگر ولایات و حتی به خارج کشور نیز صادرمی گردد. این ولایت در صنایع دستی از قبیل قالین  وصنایع شیشه سازی زیاد شهرت دارد . در این  ولایت 213000 هکتاراز اراضی این ولایت علفچرها و چراگاه های طبیعی می باشد.اقتصاد ولایت هرات  به محصولات  زراعتی متکی بوده. وعده ی کیثری از ساکنان ولایت هرات ازاین طریق امرارمعشیت می نمایند نظر به موقعیت اتیثریک ولایت هرات در سال های هخیر تجارت و صنعت رشد فزانیده ای  داشته که نمونه ی بارزآن احداث شهرک صنعتی  هرات می باشد


تولیدات صنعتی هرات:ازقبیل  ظروف یکبارمصرف" شرکت کیم و بستی "شرکت نوشابه"شرکت رب"شرکت پنبه"شرکت نمک سرکه  "قندوچاکلیت قهوه 


صادرات هرات به خارج: قالین "گلیم"پسته"تکیه ابر یشمی "کشمش"زعفران"وصادرات میوه یجات خشک و میوه یجات تازه و پوست بز"گوسفند"سنگ قله "نباتات طبی حبوبات "سنگ تعمیراتی" تخم تربوز


 بناه های تاریخی هرات :مسجدجامعه هرات "گوشادبیگم"منارها "


خانه جهاد"و ارگ 


جا های تفریحی هرات:تخت صفر"باغ ملت"کرخ"شیدایی"تورعندی" پارک ترقی"پارک ظاهرشاهی"About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160