تقدیر از مقامات امنیتی کشور عزیز ما افغانستان

Posted on at


ابرازامتنان و تشکر از فرزندان و پاسداران امنیتی که با هم آهنگی هرچه بیشتر با قبول زحمت شبانه روزی برای بر گذاری و تا مین امنیت پرو سرمهم و ازرشمند انتخابات مردمی و دیموکراسی افغانستان عزیز که با کوشش و سرمایه گذاری جان های خویش و توسط فداکاری و قبول رینج بی شمار توانیتند جلو تخریب دشنمان قسم خورده وطن عزیز ما بگیرند و یک بار دیگر برای جهانیان ثابت سازند.


 


که مانند:نیاکان خود<<سلطان محمودغزنوی "وزیراکبرخان وغازی امان الله خان ومیرمسجدی >>وپداران مبارز جان برکف دیگرکه حراست شهادت را برای آزادی کشور نوشیدند و بیرق پر افتخار وطن را با شهادت و مردانگی بر فراز کوهای هندوکش برافرانشتد و حماسه آفریدند ما نیز برای حراست و جفاظت از دست آوره های افتخارات پدارن خود که ما سرغرت و شرفت ما میباشد.به قمست جان ما هم شده از دست نمیدهیم وبیرق که رنگ وزبیا افغانستان را با سرفرازی هرچه بیشتربلند نگهیداریم دوستت دارم افغانستان .برای ارتقاوسربلندیت جان های خودرا آمادایم قربان کنیم.زنده بادافغانستان پاینده باد استقلال وسربلند باد ملت عزیز افغانستان زنده باد نیروی های امنیتی حماسه آفرین وغیره
About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160