مصونیت اجتماعی

Posted on at


از مجموع نفوس ولایت هرات تقریبا  40%  آن زیرخط فقر درشهر و ولسوالی های این ولایت زندگی می نمایند. تقریبا 25 % مردم از گرسنگی رنج می برند. چون فیصدی فقردر این ولایت نسبتا بالا بوده و نسبت به جنگ های سه دهه ی گذشته تقریبا 20  % خانواده های غریب در این ولایت توسط خانمهای  سرپرستی می شوند   

 

..  همچنان در این ولایت  7 % خانواده های غریب توسط کارمندی خانم سرپرستی می شوند. به تعداد 2300تن از معیوبین از خدمات تعلیمی عمومی و خصوصی بهره گرفته اند  . تقریبا  39% اطفال کم وزن در شهرو قریه های این ولایت موجود می باشند. انکشاف مهارتها از برنامه هایی است . که برای توانمند نمودن و حضورنیروی کار به شکل مسلکی و مهارتی آنکاربرددارد  به تعداد 23000 نفراز طبقه اناث در این  برنامه سهم گرفته اند  و حضوراین قشردر ایفای وظیفه  در مراجع رسمی و اداری 30 فیصدمی باشد

 

 تقریبا 700نفر معیوب نیز از  خدمات این برنامه استفاده نموده اند و 0/5فیصد نیز در ادارات مکلی مشغول ایفای و ظیفه  می باشند  بادر نظر داشت  .انیکه کشت کوکنار در این  او اخربه درجه ی صفرتقریبا حاصل نموده است  اما در نتیجه استعال مواد مخدر تعدادی  از  باشندگا

ن این ولایت  مبتلا به بیماری اعتیادشده اند

 البته کوشش هایی نیز در مورد مهاروکنترل این پدیده ی مفرشده است .که در نتیجه تقریبا10%معتادین ولایت تداوی شده اند  ولایت هرات با در نظر داشت  شرایط  آب و هوایی خاص که دارد  در نتیجه بارش برف و باران سیلاب به وجود آموه که بیترین خسارات را بر جای می گذاردAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160