صلح و خشونت

Posted on at


صلح و خشونت


 


زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد جامعه از مغهوم صلح اگاهی داشته باشند صلح واقعی نتیجه سلوک و رفتار نیک مردم است که همه با محبت و نیت خیر با همنوعان خود روابط نیک را در پیش گیرند چون در فضای صلح و دوستی با ارزشترین کار ها صورت می گیرد بنابراین هر انسان باید صلح را از خود اغاز نموده مزایایی انرا در زنده گی فردی خانواده گی و اجتماعی درک کند.


 


همچنان با گفتار ، کردار، و افکار نیک انرا عملا بالای خود بقبولاند تا به حیث یک عضو مفید، همکار نیک و با عاطفه در جامعه نموار گردد جنگ، نزاع، نفاق، خشونت، بدبینی،و اختلاف نتیجه بد و تباه کننده را دارد پس باید به جای ان مهربانی، رواداری، نیک اندیشی، دوستی،و اخلاق نیکو را در وجود خود پرورش دهیم و با اخلاق و رویه خوب و شیرین زبانی با دیگران برخورد نمائیم .


 


صلح، میوه لذیذ و جاودانه است که انسانها از برکت ان زنده گی ارام و با سعادت را نصیب می گردند& &


 


خشونت: استفاده نادرست از زور و قدرت است که به شکل تهدید استعمال شده سبب مرگ و صدمه های جسمانی و روانی می شود مانند: شخصی در خانه خود نشسته است که دزدی داخل خانه می شود و می خواهد پول صاحب خانه را با زور و با خشونت بگیرد اما در همچو یک حالت صاحب خانه حق دفاع از خود دارد و این حق جهت دفاع از خود برایش مجاز پنداشته می شود.


 


جنگ های مسلحانه بدترین شکل خشونت است و در قرن بیستم که یکی از خونبار ترین قرون می باشد و بیش از صد ها ملیون انسان به قتل رسیده است و خشونت یا به شکل اتش توپ و تفنگ و یا هم به شکل گرسنگی، فقر، مرض، شکنجه وغیره تحمیل شده است که این عمل غیر انسانی بر علاوه گرفتن جان تعداد زیادی از انسانها اقتصاد جوامع بشری را نیز بر هم میزند.


 


همچنان در اخر باید گفت خدمات صحیح و معارف را ضعیف و مردم را به رنج های بیشمار روانی و اعتیاد مبتلا گردانیده است و وقتی جنگ ها خاتمه پیدا کرد صلح امد جنگجویان از خاطره های درد ناک زمان جنگ رنج برده و به امراض مختلف روانی دچار شده اند و در این جا برای جلوگیری از خشونت و حل اختلاف وظیفه هر انسان است و کسانیکه با جنگ مخالف اند باید شب وروز تلاش کنند تا اختلاف ها را از طریق مفاهمه حل کرده و از وقوع حوادث دلخراش و جنگ جلوگیری کنند.


 


 About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160