چگونه میتوان زنده گی طولانی کرد؟...استفاده از دخانیات باعث چی میشود؟

Posted on at


تمامی ما به این امید وارمان هستیم که همیشه تندرست وصحتمند باشیم.ودارای عمرطولانی مدت باشیم.با کمال تآسف گاهی اوقات این آرزوهای مابه خاطر عدم رعایت بعضی از قوانین و بخاطر رعایت نکردن بهداشت صحیح بر آورده نمیشود.لذا بسیاری از دلایل وجود دارند که میتوان قبول کرد که اگر ما از جسم وروح و روان خود بصورت دقیق و خوب مراقبت کنیم میتوانیم بیش از صد سال به کمال سلامتی و تندرستی عمر کنیم.عالمان زیست شناسی به این باور هستند!که تمام موجودات حیه به شمول انسانها باید پنج برابر بیشتر از سال های رشد و بلوغ جسمانی آنها که طول میکشد،عمر داشته باشند و زندگی کنند.بنا بر این ایده میتوان بصورت دقیق بیان داشت که انسان میتواند (125)سال عمر داشته باشد که این رقم زندگی اغراق آمیز نمیباشد.بخاطریکه در سطع جهان روز به روز رفته رفته طول عمر انسانها افزایش پبدا میکند.یک عده از انسانها به علت پیروی از خواهشات و هوسهای نفسانی خویش زود سلامتی وتندرستی خویش را از دست میدهند.وتقریبآ بسیاری از آنها در حدود پنجاه سالگی جان خودرا از دست میدهند و دچار مرگ های زود رس میشوند.در جهان امروزی وسایل وابزار آلات امراضی چون بیمارهای قلبی،سرطانهای مختلف،عوارض قلبی وعروق ،امراض شش وسایر امراض دیگرکه در انسانها میشود  که خیلی زود انسان را ازپا می اندازد.و درجوامع عقب مانده وبی بندوبار تعداد اندکی از انسانها به کهن سالی میرسندو به عبارت دیگردر چنین جوامعی مرگ های که ناشی از کهن سالی طبیعی باشد بسیار کم و به ندرت مشاهده میشود.اشخاصی که به سن هفتاد سالگی دچار مرگ میشوند  مرگ آنها غالبآناشی از عوارض بیماری میباشد نه از کهولت وکهن سالی.چنانچه عالمان علوم طبیعی  به این عقیده و بارو اند که اکثر امراض چون فشارعصبی،امراض قلبی،ناتوانی های جسمی وروحی و فشار های روانی باعث بوجود آمدن بیماری هاو کهولت های زود به هنگام و حتی مرگ میشود.تعداد زیادی از بیماری های که افراد کهن سال را قبل از وقت ناتوان میسازد وآنها را از پا در میاورد قابل جلو گیری است واین افراد اگر به موقع اش به صدد حفاظت وتندرستی خویش شوند نه تنها به مرگ های زود رس گرفتار نمیشوند بلکه میتوانندبا کمال سلامتی و شور ونشاط از حد اکثر طول عمر خویش استفاده نمایند.اگر ما ایمان و تقوا داشته باشیم و قوانین و عملکردهای بهداشتی را نیز رعایت کنیم عمر ما افزایش میابد بطور مثال اگر کسی از دخانیات مانند سیگار،چرس ،نصوار،هیروهین،تریاک وانواع واقسام دیگر دخانیات و مشروبات الکولی استفاده کند. وهیچگاه ورزش وتمرینات را پیش نبرد نه تنها خود را گرفتار اعمال  بد وامراض و فرسودگی میکند بلکه با این عمل اش از طول عمر خود نیز میکاهد. About the author

160