انکس فلم د ټولنیز کیدلو په لور باندی

Posted on at


انسان د هغه وخت نه چی دغه نړی ته پښه کښښدی ورځ په ورځ پرمختک کوی او اړتیاوی یی مجبوره کوی ترڅو چی ټولنیز کیدلو په لوری باندی په لټولو کی شی. ترڅو چی خپل ځینی ستونزی حل کړی٬ انسان کله چی د ستونزو سره مخامخ کیږی ټولنیز کیدلو ته اړتیا لری. او د انسان ژوند پرته وړوکی او لوی ټولنیزو نه نا ممکنه دی.


اوس مهال دغه ټولنیز کارونه د ټکنالوجی پرمختک سره بله څیره یی ځان ته نیولی ده او خلک د یو بل سره په ډیره آسانه توکه باندی اړیکه برقراره کوی. یو شمېر ډیر ټولنیز سایتونه شته دی چی هر یو خپل ځانکړی آسانتیاوی لری او خلک هر یو یی د خپل اړتیاوو پر اساس باندی کاروی. او زیار آباسی ترڅو چی خپل کارونه په ښه توکه باندی د هغو نه وکړی.دغه سایتونه ډیر ټولنیزی او ګټه وری اغیزی یی د ټولنۍ پر خلکو باندی ایښی دی٬ یو د ځآنکړی اغیزو نه کولی شو د یوی ټولنۍ پوهی کچی پرمختک ته اشاره وکړو. د انکس فلم ټولنیز سایټ هم کولی شو یو د هغو ډولونو نه ونومو چی د مثبته سیالو رامنځ ته کولو څنک سره د کاروونکو مابینځ کی د هغوی د اندیشی باندی یی یو ډير ښه او نوی اغیزه کړی ده.


لکه چی وینو د افغانستان ښځینه او نرینه زده کوونکی د خپل کډون سره یی په دغه ټولنیز ټولګیو کی چی د افغان سیټادل او انکس فلم په همکاری باندی جوړ شوی دی یو شمېر ډیر موفقیتونو ته یی لاس پیدا کړی دی. چی د خپلو مقالو لیکلو سره یی خپله اندیشی او فکرونه یی د نړی کونج کونج ته رسولی دی. او خپل ځآنکړی استعداونه یی د نړی ټولو خلک ته ښودلی دی.وروسته د کار نه د انکس فلم ټولنیز سایټ کی کولی شی دغه پایلی ته ورسیږو چی د ګډون لپاره په ټولنیزو ډلو کی کولی شی د مختلفو لارو مختلفه کارونه وکړو٬ او اوس مهال نیکه مرغه د دغو رسانو مجازی فضا کی یو شمېر ډیر خلک د نړی مختلفو هیوادو نه فعالیت کوی او هر یو یی خپل پوهی یو بل ته رسوی. او هم د هغو څنک د دغه سایټ مختلفو ګټو نه کار اخلی.د هرات ښځو انکس حساب نورو لیکو لوستلو لپاره کولی شی لاندی لینک وګوری:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex/blog_post 


عنایت الله مایارAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160