نسبت نفوس که از مواد سوخت جامد استفاده می کنند

Posted on at


استفاده  از مواد سوخت  جامد  باعث  از بین بردن  توازن و تعادل در حفظ انکشاف  پایدار خواهد شد .بدین  ترتیب برای حفاظت  وپاک نگاه داشتن محیط زیست  و انکشاف  پایدار و جلوگیری از آلودگی  هوا لازم  است .  دانسته شود که چه تعداد  مردم ار مواد سوخت جامد استفاده  می کنند . در سطح شهر هرات  ...مراکز ولسوالی ها  و  بنادر  مرزی بطور تقریبی 90 % ساکنین  نواحی  وگذرها و مراکز خدماتی  شهر جهت  تامین انرژی  حرارتی با نوری و معرفی  از برق  ..مواد نفتی وگازمایع استفاده می نمایند  .10%منابع تامین  انرژی حرارتی و معرفی را مواد سوخت  جامد  تشکیل  می دهد

. در سطح قریه جات 94 %منابع تا مین انرژی حرارتی و مفرفی  را مواد سوخت جامد تشکیل  می دهد . آماراحصایوی  ذکر شده بر اساس معلومات و آمار جمع آوری شده ی ریاست میحط زیست  در طول 4 سال اخیر {1388-1385} می باشد

البته قابل یاد آوری است در سال های  اخیر یا تمدید خطوط برق  همچنان تورید گاز مایع  از کشور های  همسایه تا حدودی در استفاده از مواد سوخت  جامد کاهشی به عمل  آمده است .. ولی باز هم طبق معلوماتی که در نزد ریاست میحط زیست این ولایت قراردارد... در حدود     1600000     نفر به طور مستیقم و غیرمستیقم  از مودا سوخت جامد استفاده به عمل می آورند

 

 

آرزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160