دنیای امروزی

Posted on at


عجب دنیا عجیبی یست این دنیا ادم هایکه باید ازپیاده روبروند ازوست جاده میروند وانهایکه باید ازوسعت جاده بروند از پیاده رومیروند دراینجا همه باهم بیگانه اند هیچ کس به فکردیگران نیست تنها چیزی که برای شان مهم است پیدا کردن نان برای خانواده شان است وبس دیگر حتا به فکر همسایه گرسنه خود نیستن حتابلبل هاازخواندن درصبح میترسند ایاادم هایکه درموتراند ازادمهای پیاده بهتراند چرا نظم دنیا را برهم میزنند در حالیکه قانون برای همه است چه فرق میکند غریب باشد یا دارا باید قانون را مرعات کند اما انگار هرچه قانون است برای غریبان است نه برای داری ها                            

هر لحظه فکر میکنم که انها چه بهتری میتوانند نسبت به ما داشته باشند ایا تنها فرق انها چانس است زیرا چانس انها را به اینجا رسانیده یا انها با کوشش به اینجا رسیده اند اما این امکان ندارد اگر اینطور باشد یعنی ما همیچ کوشش نمیکنیم که این نا ممکن است واسنکه من همیشه به این فکر میکنم که ایا انها وقتی از کنار ما میگذرند اصلا ما را میبینند یا نه ما برای انها چه جایگاهی داریم یا ما اصلا هستیم در دنیا انها اما این نظر من است که که در دنیای انها جای برای ما نیست کاش دنیا ها ما از هم جدا می بود انها برای خود زندگی میکردن وما برای خود دو دنیای جدا از هم میداشتیم در دنیا انها جای برای درد ها وغم های ما نیست ما باید با درد ها وغم های خود بسوزیم وبسازیم کسی دست ما را نمی گیرد یا از زمین به کمک خود بر میخیزیم یا همیشه همین قسم میمانیم این دیگر به قسمت ما بستگی دارد یا قسمت ما خوب خواهد بود یا بد هرگز خو د را محتاج کسی نکنیم غیر از خدای یکتا زیرا او تنها مددگار است که ما را از زمین بلند خواهد کرد  

 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160