نقش خانواده در تربیه و پرورش طفل

Posted on at


 


تربیه اولاد یکی از جمله وظایف مهم و ضروری خانواده های پنداشته میشود که خانواده یک نهاد اجتماعی میباشددر اعضای خانواده شامل پدر، مادر،بردار وخواهرباهم زند ه گی میکنند.که هر کدام آنها دارای مسولیت های معین ووظایف نسبتآ ثابتی هستند.یکی از خصوصیات خاص خانواده این است که اعضای خانواده از لحاظ تعلیم وتربیه بالای یکدیگر اثر گذار بوده واز همدیگر متآثر میشوند و میاموزند.بنابر این میتوان گفت که خانواده تنها مرجع است که بالای تربیت طفل و شخصیت سازی آن یطور مستقیم اثر میگذارد.و همچنان برطرف کردن نیازمندی های طفل بوسیله خانواده به مسولیت پذیری طفل اثر میگذارد.زیرا طفل هم نیازمندی های جسمی و هم نیازمندی های روحی و روانی دارد که اگر به موقع به آنها رسیدگی نشود آینده مجهولی را در پیش رو خواهد داشت.


 وهمچنان خانواده به حیث محیط پرورشی وعاطفی از تمام تجاربی را که در زندگی تجربه کرده اند تجارب خوبی را برای طفل خود فراهم نموده که این تجارب میتواند به یاد گیری سریع طفل کمک نماید.و پیشرفت های مختلفی را جهت رشد جسمی و روانی طفل فراهم سازد.یک ویژه گی خاصی که در بین خانواده ها بیشتر از دیگران  به مشاهده میرسد حس محبت و دلسوزی آنهانسبت به یکدیگر است که این کار باعث بوجود آمدن صمیمیت در بین اعضای فامیل و همچنان تحمل پذیری بیشتر در بین آنهامیشود.و همچنان خانواده در تآمین نیازمندی های روانی طفل رول بسیار بسزایی دارد.که باید تا حد توان خود به مصونیت روانی طفل توجه داشته باشند.تا طفل در همان محیطی که زندگی میکند خود را در امن و امان احساس کند.که این کار مستقیمآبالای انکشاف عاطفی و روانی کودک اثر گذاراست. 


وهمچنان بالای رشد و نموی طفل اثر میگذارد.ونیز باید یاد آور شد که خانواده به حیث منبع آموزشی  طفل در مرحله اول آن میباشد که طفل بیشتر از خانواده متآثر میشود.که رفتار بزرگان فامیل را تقلید کرده و به همین طریق شیوه مطالعه را میاموزدو به باورها و عادت های اولیه آشنا میشود.و کودک تا سن چهار سالگی بیشترین سروکار را همراه فامیل خود دارد. که در این مدت گپ زدن،راه رفتن،طریقه نان خوردن،آداب ومعاشرت های ابتدائی را میاموزد.که بعد از آن به محیط بیرون کم کم آشنامیشودو از آنجا هم متاثر میشود بنآ خانواده باید توجه بسیار زیادی را به تربیه کودک ،علایق ذهنیوحس زیبا شناسی کودک داشته باشند.تا کودک به رشد و انکشاف مناسب برسد و به صورت طبیعی خواستار مسولیت پذیری شود و در امور خانه و مسولیت های آن سهم بگیرد بنآ خانواده باید به این خواست کودک توجه داشته باشند و گاه گاهی طفل را به مسایل خورد وریزه و بعضی از تصامیم شریک سازند تا خود آهسته آهسته متوجه مسولیت و شخصیت سازی خود گردد.


 و درآینده متکی به پدر و مادر نباشد و بتواند زندگی خود را به خوبی بسازد وتصامیم و هدافی رابرای  آینده خود طرح نماید.


 


 About the author

160