زندگی یعنی زنده بودن

Posted on at


ما انسانیم ونیاز به این داریم که دیگران ما را درک کنند ما برای اینکه وقت را بگذرانیم به دنیا نه امدیم ما امدیم که مورد ازمایش قرار بگیریم دنیا در دست ما نیست بلکه این ما هسیم که در دستان دنیا هستیم  زندگی یعنی اینکه احساس زنده بودن کنی وبه دیگران نیز این حس را بفهمانی  عجب دنیای بی ارزشی ما خود را به چه چیز این دنیا وابسته میسازیم در حالیکه هیچ چیزی دلچس\ در ان نیست ما فانی هستیم ولی بعضی از ما این را فراموش کرده اند وگرنه خود را نستبت به مال دنیا انیقد وابسته نشان نمی دادند  ما همواره مورد ازمایش قرار میگیریم اما بی خبر هسیتم بدون امادگی داخل هر بازی میشویم از این رو شکست میخوریم وگرنه ما در هر بازی خود تعین میکنیم که ببریم با ببازیم خوب شما دنبال چی هستید ودنبال چی میگردین خود ما انسان هستیم اشرف مخلوقات قرار گرفیم اما ایا ارزش اینرا داریم یا نه باید ثابت کنیم وگرنه ما مثل رباط های خواهیم بود که در مورد هیچ چیز اگاهی نداریم احساس نداریم درک نداریم  ما همه بازیچه دنیا خود را قراردادیم وگرنه دنیا این حق را نداشت که ما را بازیکن خود قرار داهد خوب این موقعیت را خود ما برای او فراهم نموده ایم  احساس زنده بودن بهترین احساس زیرا ان وقت میتوانی به خود وقت بدهی که به ستاره های بی نظیر اسمان ببینی میتوانی به غروب دلنشین اسمان بنگری  حال در مود زندگی دید تازه خواهیم داشت ما گمراهان هستیم که از اینکه راه خود را گم کردیم خود ما نیز خبر نداریم ما باید به دنبال این بگردیم که چه چیزی میتواند سبب بهشتی  شدن ما گردد خوب حال ایا کمی سعی میکنی به دنبال خود بگردی یا نه خوب نوبت شما است بگردین چون شما وقت اینرا دارید شما مسول هستید  About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160