همه ارزوهام را گور کردم چه فرقی میکند این یکی هم روش

Posted on at


زندگی برای هم یکسان نیست گاهی برای بعضی ها خوشبختی وگاهی برای بعضی ها بدبختی را به بار میاورد زندگی ما را زنده نگه خواهد داشت ها از بین خواهد برود ما زنده هستیم ولی معنای انرا نمیدانیم زیرا زنده بودن ما را مثل پرنده اجازه پرواز میدهد یعنی ما اجازه میدهد که همیشه حس اینرا داشته باشیم که خود را پرنده ای ازاد در زندگی فرض کنیم  خوب ایا دختر ها هم این چانس را دارند حتما جواب مردها در این مورد اینست که انها فقد حق زنده بودن را دارند وحتا شاید مانع این نیز شوند اما اسلام اینرا نه گفته است اسلام که با امدنش برای زنان این چانس را داد که دیگر ازاد باشد به مثل میراث از یکی به دیکر نرسد اسلام ما را اجازه میدهد که صدای خود را بلند کنیم اما این  جق را کی از ما میگیرد وبه چه جقی وچرا ما به انها این اجازه را میدهیم ایا ما بیش از حد ضعیف هستیم ایا ترسو که حق که از ما است انر گرفته نمیتوانیم  ایا جواب سوال ما در این گزینه ها است یا نه خوب نه البته که نه حتا اگر ما بخواهیم نیز نمیتوانیم به انچه میخواهیم  برسیم خوب اینجا مثله سعی وتلاش ما را به هدف نمیرساند تا انکه حقوق خود را خود ما نشناسیم خوب من یک دختر افقانم در بسیاری از موارد حقوق من زیر پا شده است  نه اینکه من سعی نکردم  چرا سعی کردم اما  نرسیدم وتا حال نتوانستم به انچه  می میخواهم برسم البته همیشه به دنبال جواب بودم که چرا من نمیتوانم ارزوهایم را به واقعیت تبدیل کنم چرا به من این چانس داده نشده است همه ارزو هایم را هزاران بار گور کردم هیچ وقت نتواستم که انچه در ذهن دارم برای دیگرا ن ابلاع کنم خوب شاید روزی برسد که من نیز چانس زندگی کردن داشته باشم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160