زندگی برگ بودن بر مسیر باد نیست

Posted on at


زندگی انقدر هم بد نیست ودر مقابل هیچ راه ما دیوار نساخته وکوشش نکرده در مقابل کدام راه  شود ما زمانی که همه توان خود را از دست میدهیم دوباره کوشش نمیکنیم در حالیکه در زندگی هیچ چیز نا ممکن نیست بلکه برای رسیدن به هدف هزاران راه در پیش روی ما قرار داد ه است خوب ما چگونه با چشم بند سیاهی که در مقابل چشمان خود بسته ایم راه راببینیم از اینرو زندگی وبخت خود را بد میدانیم یعنی چی خوب یعنی اینکه به تو این چانس داده شده که فکر کنی وهر چیز را که به نفع تو است برای خود انتخاب کنی درست زندگی ما را در برابر بدترین ودشوار ترین موقعیت ها قرار میدهد اما راه های زیادی را نیز در دسترس ما قرار میدهد که از هر راهی که انرا سعی میشماریم به هدف دست پیدا کنیم وخود را محافظت کنیم از ضرر ها که احتمال دارد به ما وعزیزان ما برساند در زندگی هیچ کس به ما ضرر نمیرساند بجز خود ما همیشه به دنبال مجرم میگردیم در حالیکه مجرم وگناهکار اصلی خود ما هستیم هر وقت کم بیاوریم باز زندگی را مقصر میدانیم خوب شاید ما یک بازنده بیش نیستیم که کوشش میکنیم برای چیزی که به ان نمیرسیم دیگران را مقصریم میدانیم مثل طفلی که چیزی را میشکناند وانرا به گردن دیگران می اندازد ما نیز همین کار را میکنیم شاید ما فراموش کردیم که اگر یکی از راه ها بمبست بود خوب راه دیگر را امتحان کنیم دیگران برای رسیدن به هدف هزاران راه را امتحان میکنیم خوب ما نیز باید برای رسیدن به هدف مثل سنگ صبور باشیم برای رسیدن به خوشبختی باید درد زیادی را متحمل شوی تحمل این درد خوشی های بی شماری را به ما میبخشد خوب توصه من به شما هدف خود را معین کنیدAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160