معارف فرهنگ و تحصیلات عالی

Posted on at


 مردم با فرهنگ و سبز اندیش  ولایت هرات دیار علم وعرفان توجه ویژه


را به معارف وتحصیل علوم معلوف دارنددر نیتجه ی همه ی کوشش ها ومساعی لازمه در سال های اخیر  در بخش معارف دستاوردهای زیادی انجام شده است


این دستاوردها مستلزم  برنامه ریزی و نگرش صحیح به  اهمیت دانش داشته است


به همین خاطر به طور کلی معارف  ولایت هرات براساس هشت برنامه ی کاری فعالیت  دارداول: برنامه انکشاف نصاب تعلیمی


نصاب جدید دوره ابتدایی چاپ و  100  %کتب به دسترسی شاگردان  قرار گرفته و از صنوف هفتم  الی  دوازدهم  درحال بازند نگری  چاپ بوده


که تا وسط سال  1389  طبق اصلاع مسول  توزیع  کتب  ولایت هرات به دسترسی شاگردان قرار گرفته استدوم : برنامه تعلیمات اسلامی


ولایت هرات دارای  سه دار العلوم  یک دار الحفاظ و 18 باب  مدرسه فعال بوده  که دارای   11385  نفر شاگرد می باشند  که از آن جمله  408 نفر شاگردان شان را طبقه اناث تشکیل می دهد


سوم : برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی


در این برنامه دو انسیتیوت زراعت و تخنیک فعالیت دارند


یک لیسه صنایع ویک مکتب ناشنوایان فعالیت دارد که دارای  1162 شاگرد و محصل مصروف تحصیل  می باشند


چهارم : برنامه سواد آموزی


این برنامه در ولایت هرات به یک جنبش بزرگ تبدیل شده که  263 کورس درسی  دولتی و 1269 کورس غیر دولتی  که مجموعا  1532  کورس فعال بوده که 34538  سواد آموزی مصروف آموختن سواد می باشندپنجم : برنامه  اصلاع و انکشاف اداره


به تعداد 13520 نفر معلم به شمول معلیمن  قرار داده در خدمت تربیه وتعلیم قرار داشته و ایفای وظیفه و تدریس  می نمایند


تناسب استادان و شاگردان  در دوره ابتدایی یک برچهل می باشد


به تعداد  124نفر مدیر لایق وشایسته از ان جمله 43 زن و 81 مرد در این ولایت وجود دارد


در شهر و ولسوالی های انجیل وگذره شمول متقاضیان به تعلیم وتربیه  خوب بوده  و دسترسی به مکاتب  تقریبا90% می باشداما در دیگر ولسوالی ها به ملاحظ ی شرایط فعلی می توان نفوس واجد شرایطی که دسترسی به مکاتب دارند  60% تخمین زد


آرزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160