خدا برای بنده اش کافی نیست؟

Posted on at


 



 


الیس الله بکاف عبده (زمر 36)


  آیا خدا برای بنده اش کافی نیست.....


 این سوال در ذهنم بارها تکرار می شود ، براستی خدا برای بنده اش کافی نیست؟


 بنده ای که کمال طلب است و روحش در کالبد جسمانیش محبوس شده است


و به دنبال راهی است که رها شود!


رها شود از این جسم که محدودش کرده است در مکان و زمان!


و خود را به هر دری می زند تا  بگشاید در این قفس زندگانی را


و پرواز کند به سوی نامحدودها و بیابد اصالتش را ،اصالتی از جنس خدا،


روحی که دمیده شد در این کالبد از جانبش،همواره او را می طلبد.......


 اما


این بنده گم کرده است مسیر پروازش را!


و به یمن رحیم بودنت در پرده دری و بی حیایی استاد شده است،همواره عهدهایش را به فراموشی سپرده است!







About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160