سرنوشت ننوشت گر نوشت بد نوشت اما هیچگاه نمی توان سرنوشت را از سر نوشت

Posted on at


زندگی مثل یک بازی هست و ما تنها مهر های هستیم که همیشه این بازی زندگی را به پیش میبرد حق انتخاب در بعضی مواقع با ما ودر بازی مواقع در دست زندگی است نه شاید برای خود بسازیم زیرا ما مهر هستیم وحق انتخاب نداریم شاید نارحت کنند باشد که زندگی بسیار بی رحم است ما بازیکنان هستیم که برای رسیدن به هدف زندگی مورد استفاده قرار میگیریم اما این تعقیر پذیر است چگونه خوب باید برای خود تفعین کنیم که زندگی که در ثانیه ها میگذرد دوباره بر نمیگردد اما این لحظات هم فراموش نا شدنی نیست بخاطریکه از خطا های خود کم کنیم باید بدانیم که دیگر چانس برای اینکه از ان خطا سر باز بزنیم نداریم پس کاری نکنیم که باعث شود تا ما در پی افسوس لحظات از دست رفته باشیم در حالیکه همه چیز به ما فهمانده شود راه وچاه به نشان داده شده اما ما فهمیده خود را در چاه میندازیم بخاطر لحظات که از دست داده افسوس نخور چون باعث میشود که عمری را بخاطر چند لحظه از دست بدهی پس بهتر است از تمام خطاهای که مرتکب شدیم یک کتابچه درست کنیم تا از تکرار مجدد انها جلو گیری کنیم خوب من تصمیم گرفتم برای خود یک کتابچه درست کنم حتا از حرف های که زدم نیز یاداشت بگیرم تا از تکرار دوباره خوداری کنم این قسم است که میتوان زینه های موفقیت را در زندگی خود احساس کنم چه جالب که سخنان من مورد قبول کسی خواهد بود یا نه اول میخواهم که خودم انتخاب کنم ایا میتوانم برنده شوم یا نه سرنوشت خود ما در دستان ما قرار دارد وبستگی به عملکرد ما دارد که چگونه ان را رقم میزنیم باید دنیای واقعی را ببینیم خوب اولین قدم خود را بشناسیم بعد کسانی که در اطراف ما قرار دارندAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160