علت پیدایش پرنده گان و خصوصیات آنها

Posted on at


پرنده گان ازجمله موجودات حیه یی هستند که خداوند(ج) برای نظم و بهتر شکل گریفتن کائنات آفریده است.پرندگان به جانورانی گفته میشود که خون گرم بوده ودارای پر یا پوشیده شده از پر میباشند.،که تقریبآ بسیاری ازین دسته از حیوانات قادربه پرواز اند واز جمله حیوانات مهره داربشمار می آیند وخاصیت تخم گذاری را دارند که حرکات آن ها به وسیله بالها صورت میگیرد که بعضی از حرکات مانند دویدن،نشستن ،راه رفتن وشنا کردن انجام میشود.استخوان سر این موجودات به هم جوش داده بوده که دارای یک مفصل میباشند وقلب شان دارای چهار حفره میباشد و همچنان دارای چشمان کلان وبینایی فوق العاده هستند.پرندگان درتمام نقاط جهان زندگی میکنند به مانند دریا،دشت،کوه،جنگل و قطب ها.خداوند (ج) برای این دسته از حیوانات بادرنظرداشت این که درکجازندگی میکنند رنگهای مختلفی داده است که بعضی از آنها دارای رنگ روشن و بعضی ازز آنها رنگ تاریک دارند وبعضی از آنها هم کمرنگ میباشند که این کار و طرز رنگ در پنهان شدن آنها کمک می نماید که رنگهای دلپزیر،پروازهای زیبا و آوازهای خوش آیند برای هنرمندان،موسیقی دانان و طبقه شاعر یک حس زیبا و شور وشوق وپشت کار داشتن به آنها داده است.که تقریبآ عده یی ازین موجودارت در خانه ها جهت خوشی و تفریح نگهداری میشوند مانند: طوطی،مینا،کوک،کفتر،قناری وغیره ...که بعضآ برای طوطی،مینا طریقه سخن گفتن مخصوصآ سلام واحوال پرسی رایادمیدهند ،همچنان طریقه act کردن وبعضی از قوانین دیگر رابه آنها می آموزانند وبه این طریقه  یک سرگرمی برای خود ومخصوصآ اطفال خود میسازند.خصوصیات پرندگان :


پرندگان حیوانات ظریف و نسبتآ خورد اند که اسکلت بدن شان از استخوان های بسیار نازک وظریف میباشند ، سرآنهاشکل بیضویی وگرد مانند ودارای جمجمه بهم جوش داده است،دارای منقار بدون دندان وهمچنان فاقد گوش خارجی ودارای یک پرده نازک در انتهای گوش داخلی است که هوا بصورت مستقیم وارد گوش و سرشان میشود،مهره های گردن آنها کمک زیادی به حرکت دادن سر آنها می نماید که در اثنای پرواز بصورت محکم به همدیگر میچسبند .
About the author

160