ارزش اولاد

Posted on at


خداوند (ج) که آفریننده  تمام هستی  میباشد برای تمام بندگان خود نعمات زیادی را عطا کرده است  تا آنان از نعمات به خوبی استفاده کنند و یا از آن به نحو احسننگهداری  کنند. خداوند بی اندازه برای بنده گان خود مهربان است. و برای آنان بهترین و باارزش ترین نعمت یعنی اولاد را عطا کرده استدر دنیا انسانهای زیادی وجود دارد که از بزرگترین نعمت خداوند یعنی اولاد برخوردار اند. و بعضی از آنان کوشش میکنند که به نحو احسن از این نعمت بزرگ به خوبی نگهداری کنند.اولاد از ارزش خاصی برخوردار است و همچنان اولاد یک امانت بسیار مهم در نزد فامیل میباشد. خداوند اولاد را که برای خانواده امانت داده است تا او را به بهترین روش پرورش داده و یک اولاد خوب و صالح را به جامعه خود تقدیم کنند. همه خانواده های که از بزرگترین نعمت الهی یعنی اولاد برخوردار اند باید  ارزش آن را دانسته و از آن به بهترین  طریقه از هر نوع خطر نگهداری کنند


همان طور که قبل هم گفتیم خداوند برای بیشتری از بندگان خود فرزند عطا کرده است.اما خداوند برای بعضی از بندگان خود این نعمت بزرگ را نداده است . و آنان را از داشتن این نعمت محروم ساخته است .اما باید این را دانست که و قتی خداوند به کسی فرزندی میدهد. ازآنان نیز میخواهد تا قدر آنرا بدانند .  خانواده زیادی وجود دارند که خداوند برای آنان فرزند داده است اما آنان قدر و ارزش آنرا نمیدانند و به اولاد خود ارزش و اهمیت نمیدهند . و وقتی اولاد های شان بزرگ شوند به آرزوی این هستند که خانواده شان به آنان اهمیت بدهداین طور خانواده ها در کشور های زیادی وجود دارد وقتی آنان به اولاد خود ارزش نمیدهند. باعث این میشود که فرزندان شان از  آنان خسته شده و به آنان کدام علاقه خاصی نداشته باشند. این قسم فرزند ها وقتی پدر و مادر دیگران را میبینند که چقدر به فرزندان خود ارزش میدهند و حتا از آنان در بعضی از موضوعات مشوره میگیرند. اولاد شان نیز احساس تنهایی نمیکند و همیشه با فامیل خود صادق بوده و میتواند به اوج پیشرفت و ترقی برسد . اما پسری که از مهر و محبت خانواده محروم است نمیتواند به پیشرفت های زیادی دست پیدا کند. برای هر خانوادای لازم است تا از فرزندان خود به بهترین نحو حفاظت کنند و همیشه از حال فرزند شان باخبر باشندتا فرزند شان مایوس نشده و بتواند به تمام آرزو های خود برسد
About the author

160