برق نیاز مبرم مردم افغانستان!

Posted on at


برق یکی از مهمترین ضروریات یک جامعه میباشدکه تمام مردم جهان و تمام موجودات به برق وروشنایی احتیاجی دارند


تمامی پیشرفت های که ما امروزه در جهان میبینیم و مشاهده می کنیم همه از برکت برق می باشد و پیشرفت  تکنالوژی و


تمام ماشین آلات از بودن برق میباشد امروزه تمام  تکنالوژی های پیشرفته ای را در جهان می بینیم مانند:انترنت،ساخت کار


خانجات،فرش شویی ها،انترنت کلپ ها وسایرخدمات معلوماتی و الکترونیکی دیگرهمه ازبرکت برق میباشد اما متاسفانه امروزه در


جامعه افغانستان که مشاهده میکنیم ودر جامعه ای که مردم افغانستان در آن زندگی میکنند استفاده کردن از برق را بصورت درست


نمی فهمند و نمی دانند که از برق به چه جاهای استفاده کنند .اشخاص ثروتمند و سرمایه داراگر برق هایشان ضعیف باشدبرای خود به پول زیاد کوشش میکنندکه برای خود ترانس تهییه کنند تا


انرژی برقی شان زیاد شود و برقهایشان قوی باشد .و به فکر همسایه های قریب خود نیستندکه آیا اوچی قسم بدون برق زندگی میکنند


ویاحتی چراغ خانه اش روشن است یا نه؟اوشخص قریب و بیچاره نمیتواند ترانس بگیرد به خود پس مجبور میشود که در تاریکی


به سر ببرد درحالیکه برق یکی از ضروریات مبرم یک جامعه میباشد و باید از برق استفاده درست کنیم تا حق دیگران تلف نگردد.چه برق ازطریق هوای باشد یا زمینی باید برق قوی واستندردباشد تاکه مردم از ترانس های بسیارقوی استفاده نکنند تا که سایر مردم


از برکت روشنی برق مستفید شوند هرکس که در این کشور وسیله ویا واسطه داشته باشد برایش زودتر ترانس ومیترمیدهند وکسیکه


هیچ شناختهِ ندارد و واسطه کرده نمیتواند مجبور است که ماه ها به دنبال روشنایی بگردد اما خدامیداند که صاحب برق شوند یانه


وقتی برق ضعیف باشد مردم مجبور میشوند که از گاز استفاده کنند اما متأسفانه به افغانستان گاز هم قیمت است وبه قیمت بالاتری


آنرا وکانداران به فروش میرسانند پس مردم بیچاره افغانستان نه از برق ونه از گاز بصورت درست استفاده کرده میتوانند باید دولت


برای این مشکلات جدی راه حلی پیدا کند تا مردم دیگر به مشکلات زنده گی نکنند.


 
About the author

160