اندر مظــالم زندگـــــی

Posted on at


زندگی جز سکوت پریشانی،جز آهی دنیا،جززیبایی عالم،هوس دنیوی در زندگیست،سزایی دنیا در زندگیست


گفتم:چی حالی برای من داد زاین زندگی،گفتند:جز غم ودردچیزی دیگری نیست.شادابی افسونگری پستی وبلندی عالمیست


که آدم در آن مانند یک سواری  به بالا وپایین ره رو است گرچه کوشش ،موفقیت سعی وتلاش زندگی دردست آدمیست،


اما این تقدیر الهی برای اشرف مخلوقات است که با آن شوریده،آشفته،شاداب رو نما میگردد.کسی راتماشا خواهید کرد که به مدارج عالی و بلند وکسی حتی ز  نانی خوشی خبری ندارد نمی دانم که کدام زندگی بهترست اما بهترین زندگی ، آن زندگیست که درآن احترام،ارج نهاندن بر هم دیگر باشد شایداین فکر برای کسانی باشد که زمانی آدم برای خود دیوار های زندگی را تنگ تر میسازد چنانچه که نمی داند که زندگانی یک امتحان الهیست در دنیا ،که میتواند خوش بودن یا بد بودن خود را در پرتو آیین زمانی نمایان کرد.واز لحظات که در شهکار نمودن توانایی های برای ایجاب کردن که از جانب الهی برایش داده است استفاده کند.یگانه وجود هستی همانا پر مفهوم بودن زندگیست هرگاه ما هر آنقدر در پی زندگی و مرگ به جستجو بپردازیم همانا نمی توان که به خلقت پیچیده از انسان در آفرینش به نقطه ی پایان رسید این زندگیست که برای ما شیوه های بدست آوردن خوشبختی رادست میدهد اماخدای متعال برای هر شخص فقیر و غنی یگانه کفن سفید وقبر خاکیدر احساست زندگانی برای انسان احساسی دست میدهد که نمی تواند غصه و خوشی خود راکنترول کند ودر هنگام عواطف از خود عکس العمل نشان داده این مقرب بودن که میان انسان وخداوند است ازآن می کاهد


آری!این هدف زندگیست که با تقواو خوش بین بودن با دیگرانبه زندگی آسوده پی برد.و می توانی این راه پر ارزش رابرای خود خوب یا بد جلوه دهی و درپیچ وخم زندگی پیروز و به خدای متعال نزدیک شوی


آهی زندگی ،آهی عالمی،آرزو خوشبختی


نویسنده :حوریه سلطانزادهAbout the author

160