!خدایا کمک کن

Posted on at


!خدایا


یاری ام ده، تادر قلوب آکنده از نفرت، بذر عشق و محبت بکارم، چون نور همیشه تاریکی را از بین می برد؛ عشق همیشه نفرت را خنثی میکند، معنویت همیشه مشکلات را برطرف می سازد.


برای عاشق نشدن هیچ راه حل وجود ندارد، اما برای شیفته شدن همیشه راهی وجود دارد چرا که آنچه دیده می شود از آنچه که آشکار وعیان است بوجود نمی آید .160