هنگامه دختری که ازرنج های نهفته ی زنان افغان مینویسد

Posted on at


هنگامه دختری است که روزانه اوقات زیادی از زمان خویش را صرف نویسنده گی میکند,وی با اینکه هنوز سن و سال زیادی ندارد ولی نوشته های او گواه این است که رنج و مشقت های زیادی را در زندگی خویش تحمل نموده و در زندگی خویش همواره ازپستی و بلندی های مشکلات موفقانه گذر نموده,او دختری است که در کنار نویسنده گی یکی از شاگردان لایق مکتب خویش هست,


زمانی که داستان زندگیش را از زبان خود وی شنیدم نشان دهنده ی این بود که از نظر اقتصادی وضعیت زندگیشان خوب نبود ,مشکلات زندگی و هم چنین معیوب بودن پدرش خود انگیزه ای برای کوشش نمودن در عرصه نویسنده گی است,گویا پدرش هر دو پای خویش را در زمان هجوم خونین طالبان به افغانستان از دست داده و حال اینکه با مشقت های زیادی میتواند تا چرخه زنده گی خویش به همراه خانم و اولاد هایش را بگذراند


هنگامه یکی از مشوق های اصلی خود پدرش را میداند ,او میگوید که پدرم برای اینکه من و خواهر و برادرانم آینده ی روشنی داشته باشیم تلاش های بی ثمری میکند ,او از نشیدن نصایح ارزشمند پدر خویش خرسند میشود و حرفهای پدرش را سرلوحه ی تمام کارهای خویش قرار داده,در کنار این مشکلات و سختی ها باز هم او شب و روز تلاش و کوشش میکند تا بنویسد


اولین کتابی که شروع به نگرش آن نمود عنوانش "رسم و رواج های مردم هرات" است که با زیبایی تمام این رسم و رواج های زیبای مردم این شهر را ذکر نموده,او در این کتاب خود رسم و رواج ها در ایام اعیاد,غذاهای اصیل هراتی و کارها و هنرهای مردم هرات را به نمایش گذاشته است,با به اتمام رسیدن این کتابش مدیره ی  و همچنین اساتید و دوستانش از وی تقدیر نمودند و این تشویق و تقدیر باعث شد تا بیشتر و بیشتر بنویسد


از آنجایی که او همواره نصایح پدرش را دلیل موفقیت خودش میدانست موجب شد تا کتاب دیگرش را کمی متفاوت تر از کتاب اولش بنویسد,عنوان این کتاب "پند و نصایح بزرگان "است,نصایح بزرگان را با زیبایی تمام در کتاب خویش ذکر نمود و این کتاب پندنامه اش برای بسیاری از خواننده گانش موثر واقع شده است,با اتمام این کتاب در کتاب دیگرش زنان را مخاطب قرار داده و با وجود مشکلات زیادی که زنان دارند در کتابش این مشکلات را منعکس ساخته


به راستی که تلاش و کوشش در هر مرحله در زنده گی انسان  وی را میتواند به فتح قله های موفقیت برساند,در زندگی از سختی ها و مشکلات نباید مایوس شد,و هرشکستی در زنده گی موفقیتی در پی خویش دارد و این شعاری است که هنگامه مکرارا در زمان  رویایی با مشکلات آن را ذکر میکند


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160