باوجود کمکهای فراوان جامعه جهانی چراافغانستان رشدنمیکند؟

Posted on at


دررشدوتوسعه اقتصادافغانستان میتوان جهت های گوناگون را مورد بررسی قرار داد،همان طور که هویدا است اقتصاد افغانستان در طول چندین دهه جنگ های داخلی به رکود مواجه شد،اما بعد از بوجود امدن اداره انتقالی وحکومت انتخابی در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه بوجود آمده است که  از جمله میتوان ساخت و ساز سرک های داخل شهرها و ولایات را در سرتاسر افغانستان مانند هرات،کابل،غزنی،بلخ،قندهار،مزارشریف وغیره نام برد.همچنان ایجاد و ساخت ساختمانهای دولتی و پوهنتون ها و مکاتب ،ایجادبانک ها،رادیو ها ،تلوزیون ها،شرکتهای دولتی و خصوصی ،شرکتهای مخابراتی و غیره دست آوردها برای پیشرفت افغانستان است که اکثریت این پیشرفت ها به کمک جامعه جهانی و اکثر تاجران ملی صورت گرفته است.متاًسفانه میتوان گفت که این کمک ها به خصوص کمک های جامعه جهانی بصورت دقیق و موًثر به مصرف نرسیده است که  یک بخش ازین کمک ها توسط  وقسمت دیگر آن توسط مسوًلین دولتی حیف و میل شده است.


بخش های مختلف مانند محیط زیست ، صحت عامه ،معادن و صنایع،شهرسازی،زراعت، ترانسپورت وغیره...به طور درست به مصرف نرسیده که امروزه چندان پیشرفتی در اقتصاد افغانستان نداشته است.


و همچنان دلایل بسیار عمده که سبب عقب مانی اقتصاد افغانستان شده است ، ناامنی در سرتاسر افغانستان از جمله ولایت،مرکز و شا هراه ها میباشد که اکثر تاجران ازین موضوع ناراحت به نظر میرسند.و یکی دیگر ازین موضوعات سیستم تجارت آزاد در افغانستان است که حالات سرمایه داری را به یک وضعیت بسیار خراب رسانده است این است که بعضی از تجاران هرنوع مواد و لوازم بی کیفیت و بدل را وارد نموده و به خواست و قیمت گذاری از طرف خود بفروش میرسانند، که امروزه در افغانستان هر شی و مواد از خود قیمت های  متفاوت دارند یعنی قیمت مقطوع ندارند.پس از روی این دلایل است که تمام مشکلات و نابسامانی ها در افغانستان بطور چشم گیرزیاد شده است و اقتصاد کشور را ضربه میزند.About the author

160