خشونت علیه زنان

Posted on at


خشونت ازخشم گرفته شده یعنی خشم وغضب نسبت به دیگران که یک انسان ازراههای مختلفی برهمنوعانش خشونت خود را تبارز میدهد مثل خشونت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی که بخشی از خشونت اجتماعی را بنام خشونت علیه زنان یاد میکنند.

خشونت علیه زنان تنها به لت و کوب کردن آنها تمام نمیگردد بلکه پایمال کردن حقوق آنها را هم خشونت گویند که این خشونت از خود مان وخانوادهمان آغاز می گردد یعنی از خشونتی که پدر بر همسرو فرزندانش انجام می دهدشروع،تا به خشونت دولت ویک ملت به زنان خاتمه مییابد.

خشونت از مشکلات وسختیهای زندگی سرچشمه میگیرد زمانی که فقر اقتصادی بر مردفشار می آورد باعث میگردد وباعث می شود که مرد به گونه ای این خشم وغضب خود را فروکش کندبه همین دلیل هجوم می آورد که هیچ پشت وپناهی ندارد و او را مورد خشم ،غضب ولت وکوب قرار میدهند چون در جامعه ما زن را یک موجود ضعیف وبی پناه میدانند وبه جود اجازه میدهند که هر نوع ظلم و ستمی را در حقش روا بدارند در جامعه ما بر این عقیده هستند که وقتی دختری به خانه بخت میرود مثل برده ای که خریداری شده باشد همانگونه است وهر چه شوهر وخانواده اش گفتند او باید اطاعت کند در غیر این صورت او رابه بار لت و کوب گرفته وآزارش میدهند به گفته خودشان می خواهند که او را آدم کنند در حالی که نمیدانند که او نیز انسان است وخواسته ای دارداو نیز میخواهد که خانواده اش به خواسته های او عمل کرده و احترام بگذارند دراین صورت است که تمام آرمان و آرزوهای یک زن این چنین پایمال می شود.حق وحقوق زن را درزیر پایشان لگد مال می کنند.

چرا جامعه ما باید این گونه باشد؟ چرا بخاطر بسیاری از این خشونت ها تعداد زیادی از زنان دست به خود کشی وخودسوزی میزنند وناامید از این دنیا میروند؟

چرا باعث ویرانی یک خانواده ویتیم شدن بسیاری از کودمان ما می شوند؟بخاطر خواسته های بیجای خود .

بنابراین مازنان باید دست به دست همدیگر داده واز حقوق زنان بی دفاع حمایت کنیم ونگذاریم که این گونه حق وحقوق زنان مسلمان پایمال شود در حالی که در جامعه اسلامی حق زن ومرد مساوی است پس چرا باید این گونه باشد .

به امید روزی که این خشونت وفقر اقتصادی واین لت وکوب از بین خانواده های مسلمان ما دور شودوبه جای آن لطف وصفا و صمیمیت جایگزین شود.

 About the author

maryam-haidari

من مریم حیدری متعلم کلاس 10در لیسه میرمن حیاتی من تولد شدم در ایران درسال1998

Subscribe 0
160