حقوق بشر

Posted on at


حقوق بشراز دو کلمه حقوق وبشر ترکیب شده است.حقوق جمع حق است وحق بمعنای طلب واستحقاق می باشدوبشرشامل تمام انسانهایی است که روی کره زمین زنده گی می کنندوعضو یک ملت وجامعه اند,حقوق بشر عبارت از یک تعداد حقوق وارزشهایی است که هر انسان باید درزندگی از آنهابرخوردار باشد در دین مبین اسلام انسان از احترامخاصی بر خوردار است وحقوق زیادی دارد که هیچ کس حق ندارد بطور خود سرانه آنها را از اوسلب کند در جامعه گاهی افراد زورمندبااستفاده از زور وتوان فزیکی واجتماعی خود حقوق انسانی دیگران را پایمال می کنند در طی چند دهه جنگ که تمام کشور رافرا گرفته بود نقض حقوق بشرافزایش یافته بود ودراین مدت تعداد زیادی از هموطنان ما کشته شدندوبسیاری از دختران از تحصیل محروم گردیدند وخانوادهای زیادی آواره کشورهای خارج شدند. که این بی عدالتی هاوعادات ضدانسانی باعث شد که عدالت خواهان ومصلحان اجتماعی به فکر راه حلی برای تبلیغ ارزشهای انسانی ومبارزه بابی عدالتی بپردازند تابتوانندازحقوق   بشر دفاع کنند که در نتیجه ی این تلاش ها به تدریج از موارد نفس حقوق بشر کم شد تا که امروز یکی از مهمترین ارزش های جوامع انسانی به شمار میرود

حقوق بشرشامل بخشهای متعددی همچون:{ حق زندگی،حق آزادی،حق امنیت شخصی، حق تساوی دربرابرقانون،حق ازدواج،حق تعلیم وتربیه }وغیره حقوق اطفال، زنان،مردان می باشد,یک بخش حقوق بشرکه حق تعلیم وتربیه است این گفته را بیان می کند که آموختن علم بر هر زن ومرد فرض است یعنی همه انسانهای جهان باید از این نعمت بزرگ که آموزش وفهم وشعور است برخوردارباشند

و همچنان حق ازدواج که یکی از حقوق اساسی انسان هاست بعضی از مردم با فکر نا آگاهانه ی خود این حق و تصمیم گیری را میگیرند که در نتیجه ی این ازدواج های زورکی بسیاری از زنان بدبخت و در نتیجه به خود سوزی و خود کشی دست میزنند و بسیاری از مشکلات را به بار میآورند

و حق تساوی در برابر قانون این را بیان میکند که همه ی انسان ها در جامعه از حقوق یکسان برخوردار اند و همان طور که شاعر گفته است که بنی آدم اعضای یکدیگر اند و هیچ کسی  از دیگری برتری ندارد و باید در برابر قانون هم عدالت برجا باشد و میان پولدار و نادار فرق قائل نشوند

چس بیایید دست در دست هم داده و این حقوق را به ملت داده و این اهداف را که در حقوق بشر آمده در جامعه پیاده کنیم به امید روزی که در افغانستان حقوق بشر به طور کامل و تمام اجرا و انجام گردد و همه ی انسان ها از حقوق خود بهره مند گردند

 

.About the author

160