تاریخچه زندگی تان را با آغوش باز بپذیرید.

Posted on atدر این عالم هستی که همه موجودات توسط نظامی هوش مند حمایت و پشتی بانی می شود- هیچ چیزی اتفاقی نیست. حتی پیوستگی و ارتباط رویدادها و افراد شناسی و الله بختگی نیست. برای رسیدن به موقعیت کنونی زندگی تان تمام کارهای را که در گذشته انجام داده اید باید انجام می دادید در واقع این مقام و موقعیت پیشاپیش در ذهن الهی تان مقدر شده بود. برای این که به مرتبه برتر هوشیاری برسید و بتوانید در قلمرو فکر و عقل روح انسانی گام بردارید ضرورت ناملایمات و فرازو نشیب ها را تاب آورید و بپذیرید که حوادث تراژیدیها، فقر و تنگدستی، بیماری ها، سوء استفاده ها، رویای تحقق نیافته- و با هر چیز دیگر به طور کامل تابع اصول و جریان منظم و به هم پیوسته کائنات است و هیچ چیز در این زمینه اتفاقی نیست. تمام رویداد های زندگی تان باید اتفاق می افتاد که شما نمیتوانید آن چه را که اتفاق افتاده خنثی کنید. از این چشم انداز به آغوش باز رویداد های گذشته را بپزیرید، درک کنید، به دیده احترام بنگرید و نهایتآ به شیوه خاص خود تغیرشکلنشان داده و یا به باد فراموشی شان بسپارید، از آن لذت ببرید، در آن پروبال بگیرید، همه رابط دلخوا و مطلوب را به سوی خویش جذب کنید وبه اکتشاف توانایی ها شگفت انگیزخویشتن بپردازید.
160