همنوایی با سازو نوای باطنی

Posted on atجهانی که در آن زندگی می کنید نظامی هوشمنداست که هر بخش متحرک آن با بخش های متحرک دیگر کاملآ همسان و منطبق بوده و همه چیز آن تحت نظارت و حمایت هوش کیهانی است. همه اجزای عالم هستی بافرکانس و موج زندگی، عشق و هوش نامتناهی همساز و هماهنگ است. شما یکی از این اجزای متحرک این مجموعه اید و به وسیله پیکره فیزیکی که اکنون در آن سکونت دارید در پرتو منیت الهی دقیقآ در وقت قرار در اینجا ظاهر شده و در وقت مقرر دیگر این سیاره را ترک خواهید کرد. شما جزء الاینفک این کل شگفت انگیزید و بدون حضورتان این مجموعه ناقص خواهد بود. شما اکنون در نظام هوشمندی که آغاز وپایانی برایش قابل تصور نیست حضور دارید. تمام کهکشان های این مجموعه، هماهنگ بایک دیگر در چرخش و واچرخش اند. قدرت و خرد لایتناهی معنا و مقصود خاص را در قلبتان نهاده است. وقتی چشم به جهان می گشاید، کارتان در قلبتان گزاشته می شود. با این توصیف هدف از بوجود آمدن شما در این عالم خاکی چیست؟ آیا با تمایلات قلبی تان هماهنگ و همه محتصات هستید؟
160