مردم در باره خدا حرف می زنند ولی واقعآ چقدر او را می شناسند؟

Posted on at 


 ما در باره خدا می شنویم٬ در باره او می خوانسم٬ در باره او حرف می زنیم٬ به معبدها و کلیساها و مساجد می رویم و در ستایش اوسرود ها می خوانیم ولی ما نمیدانیم حقیقت خداوند چیست؟چون هیچ تجربه ای در باره خدا نداریم. ما او را ندیده ایم٬ با او صحبت نکرده ایم٬ صدایش را نشنیده ایم٬ پاهای نیلوفری اش را لمس نکرده ایم٬ تعجبی ندارد که مردان و زنان جوان امروزه مرتبآ در باره وجود خداوند سوال می کنند...
160