الهی

Posted on at


الهی


مگذار دعا کنم ‍‍‍‍


که مرا از دشواری هاو خطرهای زندگی


مصئون داری


بلکه دعا می کنم تا در رویارویی با آنها


بی باک و شجاع باشم


مگذار تا بخواهم که درد مرا تسکین دهی


بلکه توان چیرگی بر آن را به من بده.


 About the author

160