نقاب

Posted on at


بفضی از آدم ها چهرهای متفاوتی دارند که برای فریب ٬جلب توجه ویا هر مقصد دیگر استفاده میکنند و اینقدر چهره عوض میکنند که درک شخصیت شان کاریست بس دشوار اما آنها در غفلت کامل اند زیرا اگر همه این نقاب ها را برداری دیگر هیچ چهره پشت آنها وجود ندارد ؛ بله پشت این همه نقاب وچهره مختلف شخصیت شان گم می شود . در واقع این اشخاص از شخصیت خود ناراض هستند وبرای از بین بردن این نارضایتی پشت نقاب ها پناه میبرند .


لطفا نقاب بر چهره نگذار . صاف و یک رنگ باش ؛ به زلالی آب روان ٬ خودت باش . این گونه به ساده گی جای در قلب دیگران برای خودت باز خواهی کرد .


به امید چهره هایی بدون نقاب !About the author

160