آیا میدانید؟

Posted on at


 

آیا میتوانید تصور کنید انسان بد بین ۲۰۰ سال قبل در این دنیا زندگی می کرده است، در باره ی دنیای که ما اکنون در آن زندگی می کنیم160