ای کاش میتوانستم؛

Posted on at


 

ای کاش می توانستم چیزی را که امروز می اندیشم و احساس می کنم برزبان آورم، بدین شرط که فردا قادر باشم تمام آن را انکار نمایم160