ذهن خودرا آماده هر چیزسازید!!

Posted on at


ذهن خود را برای فراگیری هر چیزی آماده سازید ولی وابسته ی چیزی نگردید، چون صبر نامحدود نتایج فوری در بر خواهد داشت

 

 160