خد ا یا حا ل بد ما ر ا به وضع بهتر مبد ل فر ما

Posted on at


 


 خد ا یا تما م ا نسا ن ها خا لی ا ز ا شتبا ء نیستند وهمه به طریق ها ی مختلف مرتکب گنا ه شده ا ند.وتنها توبخشند ه و مهربا ن است تو می توانی حا ل بد ما را به طرف خوبی ها سو ق دهی وتنها تو مد د رسا ن ا نسا ن ها می با شی وتما م بنده ها معتاج تو هستند وتنها ا ز تو یا ری می خواهند چون هیچ کس به بزرگی تو د ر دنیا پید ا نمی شود.وتو تنها مد د رسا ن بنده ها می با شی خدا وندا بد ی ها ی ما را با صفا ت  حسن و پسند یده ا ی  که  ا ین صفا ت ذ ا تی تو می با شد به خوبی مبد ل فر ما  ا نسا ن د ر د نیا بد ی ها ی زیا د ی را ما نند دروغ
،غیبت ،طعمت ،بد اخلا قی ،بد زبا نی ،ود یگر اعما ل نا شا یست را ا نجا م می د هد .وانسا ن می تواند بد ی ها ی خود را جا نشین خوبی ها
یش کند


 وتنها با ید به خدا توکل کرد چون خدا وند بد ی ها را به خوبی تبد یل می کند.به شرط که خود ا نسا ن هم سعی تلا ش ، توبه واستغفا ر کند ا نسا ن یک موجود مختا ر وآ زا د می با شد وا نسا ن می تواند توسط فکر وا ند یشه خود تصمیم بگیرد وفرق خوبی وبد ی خود را تفکیک کند.وانسان باید ا ز بد ی ها دور چون عا قبت خو بی ندارد رسول خدا به خداوند گفته ا ست  که بد ی ها ی ما را به کرا مت  خود ،به عنا یت خود،به بزر گی خود نه به اعمال ما ،نه به ترا زوی عد ل وحسا ب ،به خوبی مبد ل فر ما .خداوند ما را ببخشد واز راه تصد ق ورحم وشفقت با ما رفتا ر کند وبه اعما ل بد ما ننگرد چون انسان مرتکب بدی های زیا د ی می شود ا نسا ن باید اعما ل نیک  را ا نجا م  دهد تا د ر آ خر
ت ا ز بد ی ها ی ما کا سته شود ومورد عفو وبخشش خداوند قرا ر گیریم .


خدا وند  به اعما ل بد ما ننگرد به کرامت خود بنگرد خداوند ما گنا ه کا را ن را مورد لطف خود قرار دهد.خدا یا ما را به خو د نزدیک وا ز بد ی ها د ر ا ما ن بدا ر ونور خود ر ا در قلب ما منور فرما وهمچنان ما به کلا م  الهی خود آشنا بساز. وما را ا ز شر وسوسه شیطا ن د ر ا ما ن بدا ر وبه صفا ت وذات خود ما را آ شنا بسا ز وهیچ وقت ما را د ر نیمه را ه رها مکن هر چند ا نسا ن  با ید اعما ل نیک ورفتا ر نیک  دا شته با شد ا نسا ن هر قد ر  قدرت دا شته با شد  ولی خداوند از اوبالاتر وقدرتمند تر می باشد .و بند ه حقیر د ر مقا بل خداوند هیچ میبا شد وبنده خاکی همیشه معتاج خداوند می باشد.وخدا وند معتا ج هیچ بنده خود نمی با شد .وا نسا ن نبا ید د ر هر حا ل که ا ست خد ا را فرا موش کرد .


و ا نسا ن با ید  تنها ا ز خداوند طلب چیزی را کند خداوندا تما م عمر وهستی ام مرا ا ز نور و فیض خود ت بهر مند  گرد ا ن .ا نسا ن هر قد ر به مقا م و فیض برسد با ز هم به مقا م وفیض خدا وند نمی رسد وانسا ن تا زما نیکه زنده ا ست نیا ز به فیض و کمک دارد .ا نسا ن باید دا يم به فکر تغیر ا وضا ع و ا حوا ل خود ،صفت وا وصا ف  ،اندیشه واخلا ق به وضع بهتر وکا ملتر با خو د با شید .خداوند صا حب قد رت د ر تما م جها ن می با شد .مرگ وزندگی ،خیر وشر به دست اوست .ا نسا ن به خا طر پیش برد زند گی خود نیا ز مند ی های زیا د ی را  دا رد ود ر ا تفا قا ت طبیعی ،جنگ ها ،کشمکش ها و......وا ین نیا ز ها روز به روز زیا د تر می شو د ومؤسسا ت تآ مین اجتماعی پاسخگوی این نیا ز مند ی ها می باشد. اسلا م بهترین د ین وکا مل ترین د ین ها می با شد کسی که به د ین اسلام روح می آورد سعا د ت د نیا وآ خر ت را کما یی می کند.چون دین اسلام ا نسا ن را از بد ی ها د ور وبه خوبی ها سوق می دهد.


توسط اسلام انسان می تواند نیا ز مندی ها ی فر دی وا جتما عی خود را تأ مین کند. تآ مین ا جتما عی ا سلا م ا ین ا ست که نیا ز های ما دی و جسمی  وبد نی آن طور که هست د رک می کند .ود ر جهت رفع آ ن گا می بر دارد رفع نیا ز مند ی ها ی فقراء ،شفا ی مریضا ن ،آ زا د ی ا سیرا ن ،ودیگر موا رد جز وخواسته ها ی ا سا سی وا صلی می با شد .اسلام امر کرد ا ست چی مرد وچی ز ن برا ی رفع نیا ز مند ی ها  تلا ش کند وبه د یگرا ن کمک وهمکا ری کند ونیا ز ها ی آنها را بر کنا ر سازد.وظیفه هر فرد ا ز ملت می با شد که به د یگرا ن کمک وهمکا ری کند ا نسا ن با ید هر قد ر که توا نا یی  دا رد چی ا ز نظر ما لی وچی ا ز نظر ثروت با ید به د یگرا ن کمک کند .چون ا سلا م
امر کرده است که به  یگد یگر را کمک کنید


وهیچ گا ه  یگد یگر را تنها نگذ ا رید وهیچ گا ه به ثروتی ومقا می که می رسید مغرور نشوید ونیا ز مندا ن را فرا مو ش نکنید ا نسا ن می توا ند با امکا نا ت کم وحتی یک د عا  د ر جهت تقو یت ا جتما عی و خیریه ها ی مو جود گا می  بر دارد ا نسا ن موفق کسی می با شد که نیا ز مند  ی های خو د ود یگرا ن را بشنا سد ورا ه حلی برایش پید ا کند تا  د ر تما م عر صه زند گی خود موفق با شد ا نسا ن مو فق کسی می با شد که مفا د به خود وبه د یگرا ن بر سا ند.


 


 About the author

160