آیا سرگرم بودن کار از دست دادن عزت نفس است؟

Posted on at


                                                            انسانی که به انجام کاری بسیار دشوار سرگرم است و آن را به نحو احسن انجام می دهد، هر گزعزت نفس خویش را از دست نخواهد داد.    

 

 160