خداوندا چه بی حالم...!!!

Posted on atخداوندا چه باحالم


چه بي حالم چه ميكنم؟


چه ميتابم؟


چه ميبافم؟


نميدانم!!


نميدانم خودم سنگم و يا شيشه


كه هم سختم و هم نرمم


خداوندا تو رحمي كن


كه حيران و منم تنها


ميان اوج دردم من


ميان حلقه ي ريسمان


كه ميتابد و ميبافد گلونم را


گلونم را


منم باز هم به ياد تو


.بگير دستم كه ضعيف هستم160