تازمانیکه!!؟

Posted on at


 


تازمانیکه ندای درون شما به گوش می رسد از حرکت باز نایستید؛ وقتیکه متولد میشوید وظیفه شما برضمیر و نهادتان نقش نی بندد160