همیشه به خود باور داشته باشید!!!

Posted on atبه محض اینکه خود را باور کنید پی می برید که چگونه زندگی کنید. شاید یکی ازبزگترین پاداش های مراقبه و دعا، احساس تعلق داشتن به نیروی برتری است که ما را دربرمیگیرد160