همین نزدیکی چه خبر هاست!

Posted on at


همین نزدیکی چه خبر هاست!


اگر گفتم همین نزدیکی ، منظورم نزدیکی فاصله ها ، نزدیکی فرهنگ ها ، نزدیکی زبان ها ، نزدیکی آئین و اصول و مقررات بود . خیلی نزدیک در نزدیکی که تصور می شد که شاید تفاوتی با مردمان ما در زبان و آئین و فرهنگ نداشته باشد .


در سرحد مرزی مان ، در آن سوی خطی که محدوده و محوطه ئ ملت ها را تعیین می سازد و یکی پس از دیگری کشور خطاب شان می نماید و می گوید :این خانه ئ توست و این خانه ئ من .


طبیعتا وطن ما افغانستان نیز نظر به وسعتش با چندین کشور هم مرز و سرحد است و یا بهتر مرز مشترک دارد .در این وبلاگ خواستم ، تا به یکی از همسایه های دیرینه و مشکل سازمان اشارتی داشته باشم ؛ فکر اشتباه نکنید نه به خاطر هزاران هزار درد و رنجی که نصیب ما ساخته است ، به خاطر موضوعی عجیب و خیلی متفاوت که خوب است راجع به آن معلومات داشته باشیم و بدانیم که همین نزدیکی چه خبر هاست !


در منطقه ای به نام چترال که در کشور پاکستان واقع گردیده ، که در سرحد مرزی میان ما و این همسایه ئ مان قرار گرفته ، آنقدر فرهنگی عجیبی دارند که گوش و چشم هر شنونده را متعجب می سازد .


فرهنگ نگهداری مرده گان بعد از مرگ ؛


آری ! فرهنگی که مرده را بعد از اینکه دار فانی را وداع گفت و روحش به آسمانها پرکشید به اجبار جسم بی جانش را در این دنیا نگه می دارند .


خانه ای با امکاناتی بسیار برای نگهداری از جسمی بی جان مهیا ساختن ، برگزاری مراسمی عظیم برای جشن وپایکوبی و به اصطلاح چانس و فرصتی عظیم و آمادگی های بسیار وده ها و دیگر....


همین است طبیعت انسان و ساختارش ،تا وقتی روحی در بدن دارد عزیز است و زندگی می کند ؛ اما تا روح رفت این انسان نام جنازه و مرده را لقب می گیرد و زیر خروار ها خاک مدفون می گردد . اما اگر هچم این چنین نمی شد نظام این دنیا بر هم می خورد . مرده پرستی و نگه داری تا کی بالاخره روزی می رسد که جسم بی جان می گندد و خراب می شود همون اجساد دیگر .


اما این مردمان عجیب و غریب چترال از چه مرده گان را زجر و عذاب می دهند وبس والاتر از ان خلاف امر خداوند لایزال گام برمی دارند و رفتار می کنند . چرا که اینان با فرهنگ غلطی که دارند فردای خویش را با جسد مرده ئ امروز خویش تضمین می نمایند . هر کس در چترال بتواند مرده ئ خویش برای مدت زمان بیشتری صحیح و سالم نگه دارد ؛ بزرگ و سرور و خان چترالیان می گردد . مثل انتخاباتی برای تعیین رهبر و زئیم فقط با تغییری اندک مرده ئ سالم رهبر چترال .


همین که کسی وفات کی کند فورا مراسم جشن از راه می رسد ومرده برای سرور شدن کسی به خانه میرود . چه مردمانی و چه افکاری وچه راهی . خدا از مایان چه می خواهد و ما به چه راهی روانه ایم . اینها همه درس است برای بیداری و از خود باخبری مان ؛ تا باشد خود و دیگران را اصلاح سازیم و از خواب بیدار نماییم. .


 


 160